Werknemers

Ziek en dan?

“Wat zijn de te nemen stappen, nadat u zich heeft ziekgemeld en wat kan NEXT Bedrijfsartsen hierbij voor u betekenen”

Een ziekmelding

Wat gebeurt er nadat ik mij heb ziekgemeld?

Wanneer je je ziek meldt bij je werkgever heb je recht op doorbetaling van je loon. Hieraan zijn echter een aantal voorwaarden en (wettelijke) regels verbonden. Deze zijn zowel vastgelegd in het ziekteverzuim- of inzetbaarheidsbeleid van jouw organisatie als in de Wet Verbetering Poortwachter.

Wanneer je een afspraak met de bedrijfsarts hebt, stellen we het op prijs dat je samen met je werkgever bespreekt welke vragen er aan ons zijn. Jouw werkgever kan de vragen voor de afspraak aan ons insturen. Heb je zelf nog aanvullende vragen? Zet ze op papier en neem ze mee. Denk ook na over wat je wilt bespreken en vooral hoe je zelf denkt over je mogelijkheden om te werken.

Tijdens het spreekuur kun je de vragen bespreken, waarna de bedrijfsarts een advies opstelt. Dit advies gaat naar jou en je werkgever en soms ook naar de HR afdeling van jouw organisatie. Bespreek het advies binnen enkele dagen met je werkgever en maak afspraken over de re-integratie.

Onderstaand geven wij je ter informatie een overzicht van (de stappen van) de Wet Verbetering Poortwachter vanaf het moment van ziekmelding. Tevens lichten wij toe welke verschillende professionals betrokken zijn, met welke rol en op welk moment, bij dit proces en de (in)directe begeleiding en ondersteuning die zij bieden.

Trajectstappen in het eerste ziektejaar

De werkgever is wettelijk verplicht om ziekmeldingen binnen een week aan ons door te geven.

Als er geen zicht op herstel is binnen 6 weken na de ziekmelding, zal de (bedrijfs)arts een probleemanalyse opstellen. Hierin staat aangegeven wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn voor eigen of aangepaste werkzaamheden en welke activiteiten of interventies de bedrijfsarts adviseert om het herstel te bevorderen.

De probleemanalyse gebruik je om samen met je werkgever een plan van aanpak op te stellen voor het vervolg van het verdere re-integratietraject. Dit is het moment om te bespreken wat je nodig hebt om weer aan het werk te gaan, nu of in de toekomst. Het Plan van Aanpak is een wettelijk document en dient door zowel werknemer als werkgever ondertekend te worden. Wij adviseren om hiervan altijd een kopie te bewaren en vragen de werkgever om ons eveneens een kopie te verstrekken voor in het dossier.

Naar aanleiding van een spreekuurcontact met de bedrijfsarts, wordt een periodieke vervolgafspraak gemaakt om de voortgang te bespreken. In de regel wordt er circa iedere 6 weken een nieuwe afspraak gepland. Is er sprake van (dreigend) langdurig verzuim, dan dient de werkgever een re-integratiedossier bij te houden. Hierin staan het verloop van jouw arbeidsongeschiktheid en alle activiteiten die werkgever en werknemer hebben ondernomen om jouw terugkeer naar werk mogelijk te maken. Ten minste iedere zes weken dient jouw werkgever de voortgang met je te bespreken, zo nodig wordt het Plan van Aanpak aangepast (Bijstelling Plan van Aanpak).

In de 42e week dient de werkgever jouw ziekmelding door te geven aan het UWV. De werkgever ontvangt hiervoor van ons een signaal en desgewenst een ingevuld meldingsformulier.

De Wet verbetering Poortwachter

Trajectstappen in het tweede ziektejaar

Duurt je ziekteverzuim onverhoopt langer, dan volgt tussen week 46 en 52 een Eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen. Dit is tevens het moment waarop doorgaans een arbeidsdeskundig onderzoek geadviseerd wordt door de bedrijfsarts. Het arbeidsdeskundig rapport dat hieruit volgt biedt verdere adviezen en handreikingen voor je re-integratie in het tweede ziektejaar.

Ben je na twintig maanden nog niet volledig gere-integreerd in je eigen of andere passende werkzaamheden, dan dient de werkgever in overleg met jou een re-integratieverslag op te stellen. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting. Daarnaast zal de bedrijfsarts samen met jou de WIA-aanvraag voorbereiden en hierbij de noodzakelijke rapportages voor de aanvraag opstellen (Medische Informatie Actueel oordeel en indien van toepassing een Functionele Mogelijkheden Lijst of Inzetbaarheidsprofiel)

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de einde wachttijd (doorgaans 2 jaar na de eerste ziektedag) dien je jouw eventuele WIA aanvraag ingediend te hebben bij het UWV. Hiertoe ontvang je van het UWV een uitnodiging in de 20e maand van je verzuim. Om de WIA aanvraag te kunnen doen heb je o.a. het door de bedrijfsarts opgesteld re-integratieverslag nodig.

De Wet Verbetering Poortwachter in beeld

Onderstaande animatiefilm van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgerelegenheid, geeft een overzicht van het verloop van de Wet Verbetering Poortwachter, gedurende de eerste 2 ziektejaren en de te nemen stappen hierbinnen.