Werknemers

De Bedrijfsarts

“Meer informatie over de werkwijze, rol en positie van onze Bedrijfsartsen, artsen en onze Physician Assistant”

onze bedrijfsartsen

Positie van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het geval van verzuim vanwege medische redenen. Onze bedrijfsartsen werken hierbij onafhankelijk en op basis van hun beroepsethiek en de richtlijnen vanuit hun beroepsorganisatie (NVAB / KNMG). NEXT Bedrijfsartsen werkt uitsluitend op basis van een wettelijke verplichte basisovereenkomst arbodienstverlening, die houdt in dat onze bedrijfsartsen o.a. te allen tijde een vrije toegankelijkheid hebben tot alle werkplekken binnen de organisatie en dat de bedrijfsarts voor alle medewerkers (ongeacht of er sprake is van verzuim) toegankelijk is middels het open (arbeidsomstandigheden) spreekuur. Dit spreekuur kan indien wenselijk anoniem worden aangevraagd via onze medisch secretariaat. De Werkgever krijgt hiervan enkel een geanonimiseerde factuur en ontvangt hiervan geen spreekuurrapportage. Ook is de bedrijfsarts gemachtigd om, na jouw schriftelijke toestemming, overleg te kunnen voeren met jouw medische behandelaar en/of medisch interventies. Of om je door te kunnen verwijzen naar een externe behandelaar wanneer dit zorgverzekerd is.

Wat kunnen onze bedrijfsartsen voor je betekenen

Tijdens dit spreekuur kan in overleg de belastbaarheid worden vastgesteld en kan gekeken worden naar (medisch) verantwoorde mogelijkheden en beperkingen. Na afloop van het spreekuur brengt de bedrijfsarts een advies uit aan zowel werkgever als werknemer. Dit advies bevat geen medische informatie. De bedrijfsarts heeft net als iedere andere arts een medisch beroepsgeheim.

Indien wenselijk kan onze bedrijfsarts in overleg een interventie (behandeling) inzetten, hiertoe kan de bedrijfsarts verwijzen zonder overleg of toestemming van de werkgever, waarbij de kosten worden vergoed via de zorgverzekeraar. NEXT Bedrijfsartsen heeft afspraken met diverse zorgverleners om de wachttijden te minimaliseren. In sommige gevallen kan de bedrijfsarts in overleg een interventie adviseren waaraan de werkgever een financiële bijdrage levert. 

Naast bovenstaande curatieve taken is de bedrijfsarts ook betrokken bij diverse preventieve taken, zoals het voeren van werkplekbezoeken, opzet en uitvoeren van een gericht Preventief Medisch Onderzoek voor medewerkers van organisaties, diverse keuringen en overige (preventieve) medische onderzoeken en het toetsten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie van de organisatie.

Op verzoek van de werkgever kan de bedrijfsarts deelnemen aan het Sociaal Medisch Overleg. Dit betreft een overleg waarin het verloop en de procesgang rondom het verzuim kan worden besproken. Er worden hierbij nooit medische gegevens over medewerkers besproken. Ook kan het overleg een meer preventief karakter hebben, waarbij de bedrijfsarts aan de hand van bijvoorbeeld anonieme verzuimcijfers gerichte gezondheidsadviezen kan geven op organisatie of afdelingsniveau.

Indien er binnen de organisatie waar je werkzaam bent een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief is, dan voert de bedrijfsarts hiermee op verzoek overleg. Tijdens dit overleg kan de bedrijfsarts algemene informatie bespreken, welke niet medisch van aard is en niet terug te herleiden is op individuele casuïstiek. De samenwerking met de ondernemingsraad vindt plaats op basis van het samenwerkingsprotocol ondernemingsraden van de FNV, binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving.

Als werknemer heb je te allen tijde, ook wanneer er geen sprake is van ziekteverzuim, het recht om het open spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Dit kan in overleg met de leidinggevende, maar kun je ook zelf ook zonder tussenkomst van de leidinggevende rechtstreeks aanvragen via ons medisch secretariaat. De bedrijfsarts maakt alleen met jouw toestemming een verslag van dit spreekuur en de werkgever wordt niet zonder jouw toestemming van dit spreekuur op de hoogte gesteld.

Second opinion en klachtenregeling

Indien je het niet eens bent met het advies van de bedrijfsarts kunt je vragen om begeleiding of advies van een andere bedrijfsarts binnen NEXT, ook heb je het recht op een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts die niet werkzaam is bij NEXT. Ook kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Zowel de bedrijfsarts als ons medisch secretariaat zullen je ondersteunen bij te nemen stappen hiertoe. NEXT Bedrijfsartsartsen beschikt in aanvulling op bovenstaande over een eigen klachtenreglement. Dit is terug te vinden op onze website en/of kan op verzoek worden toegezonden per email.

Bedrijfsarts, arts bedrijfsgeneeskunde of PA

Binnen NEXT bedrijfsartsen werken we met verschillende medische professionals. Omdat NEXT Bedrijfsartsen een praktijk opleidingscentrum voor bedrijfsartsen is werken er ook artsen in opleiding tot bedrijfsarts. Hiernaast werken we met basis artsen en is er een physician assistantbedrijfsgeneeskunde werkzaam. Op onze website maken we in onze communicatie gebruik van de verzamelnaam “bedrijfsarts” het kan echter zijn dat je een afspraak hebt met een van onze andere medische professionals. Hoewel zij waar mogelijk volledig zelfstandig werkzaam zijn, voeren zij hun taken altijd onder supervisie van een van onze geregistreerde bedrijfsartsen uit. 

n.b. Met uitzondering van het uitvoeren van een telefonische intake door onze doktersassistente, werkt  NEXT Bedrijfsartsen niet met overige medewerkers in taakdelegatie van de bedrijfsarts (de zogenaamde verlengde arm constructie), maar kiest ervoor om alleen met BIG geregistreerde medische professionals te werken.