Werkgevers

Arbodienstverlening & Inzet bedrijfsartsen

Arbodienstverlening

NEXT Bedrijfsartsen biedt een complete en geheel ontzorgde, gecertificeerde Arbodienstverlening. Deze voldoet aan alle wettelijke eisen waaronder die van de basisovereenkomst arbodienstverlening. Je werkt samen met een of meerdere vaste bedrijfsarts(en) en hebt een vast aanspreekpunt op ons medisch secretariaat. We kunnen je ondersteunen in het casemanagement, zowel conform de eisen vanuit de Wet verbetering Poortwachter als op basis van de eigen wensen, signaleringen en afspraken vanuit het verzuimbeleid van de organisatie. Daarnaast kun je gebruik maken van alle overige diensten binnen ons G.R.O.W. Model.

Inzet bedrijfsarts

Inzet van onze bedrijfsartsen is onderdeel van onze multifocale dienstverlening (G.R.O.W. Model). Onze bedrijfsartsen zijn hierbij rechtstreeks bereikbaar. Samen kun je o.a. afspraken maken over de manier van samenwerking. Denk hierbij aan vaste spreekuurmomenten op de eigen of onze spreekuurlocatie, maar ook aan overlegmomenten (SMT en overleg met de ondernemingsraad) en advisering op organisatie niveau (Preventie, Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid). Naast de inzet van de bedrijfsarts als arbo-kerndeskundige, bieden wij tevens de mogelijkheid van de inzet van de arbeidshygienist, hoger veiligheidskundige en de arbeids & organisatie adviseur.

NEXT-EXCLUSIEF

Geen vaste kosten
 • Flexibele inzet bedrijfsarts
 • Wettelijke Maatwerkregeling
 • Vaste tijd per verrichting
 • Overige diensten optioneel

NEXT-BASIS

37,50 per mw/jr
 • Complete arbodienstverlening
 • Wettelijke Vangnetregeling
 • Vast tarief per verrichting
 • Basis casemanagement inclusief

Populair

NEXT-DETA

Geen vaste kosten
 • Vaste inzet bedrijfsarts
 • Wettelijke Maatwerkregeling
 • Vaste tijd per verrichting
 • Overige diensten optioneel

Duidelijke afspraken

Wij houden van duidelijkheid en transparantie, zowel in onze adviezen als onze afspraken. Onze adviezen zijn duidelijk en doelgericht en laten geen ruimte voor “ruis op de lijn”. Wij hanteren hierbij zoveel mogelijk vaste tijdseenheden of tarieven per advies of verrichting. In alle andere gevallen geven wij vooraf een duidelijke prijsindicatie zodat de begroting duidelijk is. Bij ons draait het om de tevredenheid van onze opdrachtgever en niet om kleine lettertjes.

Hoe wij werken

Het NEXT G.R.O.W. Model

“NEXT is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven. Dit doen we door een multifocale aanpak waarbij we samen werken aan het bereiken van ieders ambitie in het gewenste tempo met een duidelijke rolverdeling. Naast arbodienstverlening, de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en ons unieke next level casemanagement, hebben wij hierbij onze focus op preventie, leefstijl en het ontwikkelen van organisaties en hun medewerkers met behulp van training en theater. 

Dat noemen wij G.R.O.W; Gezamenlijk Resultaat en Ontwikkelgericht Werken.”

Onderdelen van onze dienstverdeling (G.R.O.W.)

Wij zetten onze (bedrijfs)artsen het liefst zo passend mogelijk (en gericht) in, daar waar er sprake is van medische vragen rondom verzuim en duurzame inzetbaarheid. Immers “De-medicaliseren is goed, maar niet (onnodig) medicaliseren is beter”. De verantwoordelijkheid voor verzuim en duurzame inzetbaarheid ligt hier volgens ons in eerste instantie bij de medewerker zelf, de leidinggevende faciliteert en motiveert de medewerker hierbij.

In geval van verzuim ondersteunen en ontzorgen we de leidinggevenden op het vlak van trajectbewaking. Hierbij kunnen zowel de poortwachter als ook organisatie eigen signaleringen worden bewaakt. Hiervoor zetten we ons online verzuimmanagementsysteem de NEXT Portal in. Middels dit systeem is tevens een interactieve samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk van zowel opdrachtgever als NEXT. De NEXT Portal is naadloos aan te passen op de eigen wensen en het bestaande personeelsinformatiesysteem en biedt bovendien ook toegang tot het eigen online dossier voor werknemers.

We beseffen ons dat niet elke organisatie en leidinggevende hier dezelfde competenties voor hebben, vandaar dat wij middels ons NEXT Level Casemanagement leidinggevenden en organisaties ondersteunen en ontzorgen in dit (groei) proces, afhankelijk van de vraag, ambitie en de opdracht. Dit kan uiteraard zowel op casusniveau als meer op organisatieniveau, zoveel mogelijk preventief.
Gedurende het verloop van het verzuim, ook al in de eerste 6 weken, zal de casemanager actief meekijken in dossiers en hierbij gevraagd en ongevraagd leidinggevenden adviseren en aanspreken. Dit gebeurt op een coachende wijze zodat uiteindelijk de juiste kennis binnen de organisatie kan worden opgebouwd (al dan niet in combinatie met extra trainingen of workshops) en hierdoor de (bedrijfs)arts steeds gerichter ingezet kan worden.

Wij geloven dat arbeidsdeskundig advies verder gaat dan het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek tegen het einde van het eerste ziektejaar (eerstejaarsevaluatiemoment rondom week 52), met als doel het voorkomen van een sanctie door het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar. Wij zetten de expertise van onze arbeidsdeskundige, samen met die van onze (bedrijfs)artsen in vanaf het moment dat duidelijk wordt dat er sprake is van verzuim als gevolg van blijvende beperkingen (en mogelijkheden). In sommige gevallen kan dit namelijk al veel eerder dan het einde van het eerste ziektejaar duidelijk zijn, waarom dan afwachten…? De arbeidsdeskundige kan dan ook vanaf week 13 meekijken in het dossier om te voorkomen dat er kansen gemist worden.

Ook de inzet van onze arbeidsdeskundige is gericht op beweging en ontwikkeling, om de kans op langdurige stagnatie van de re-integratie te beperken en hiermee mogelijk een instroom in de WIA te voorkomen. De arbeidsdeskundige kan medewerkers tevens preventief informeren en adviseren over de diverse re-integratiemogelijkheden, wettelijke kaders en de financiële gevolgen. Hierdoor kan deze de eigen verantwoordelijkheid nemen in het re-integratie traject en staan de neuzen meteen dezelfde richting op. Re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter is geen verplichting, maar biedt de kaders en de kansen om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven. 

Het inzetten van preventieve medische onderzoeken draagt bij aan het inzetten van passende, effectieve en kostenefficiënte Arbozorg en daarmee aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door vooraf samen, o.a. op basis van de organisatie ambities en doelen, de opzet te bepalen en het onderzoek te focussen op onderwerpen waarvan de mogelijke uitkomsten ook daadwerkelijk opgepakt (kunnen) worden kan het onderzoek zinvol en gericht worden uitgevoerd.

Naast Preventieve Medische Onderzoeken, voeren wij ook diverse (beroeps)keuringen uit.

Naast de aanvraag van een (open) arbeidsomstandigheden- of preventief spreekuur kan er ook een leefstijl spreekuur, neurologisch aandacht spreekuur of een frequent verzuim spreekuur gehouden worden. Deze laatste kan ook automatisch gepland kan worden op basis van een vooraf afgesproken meldingsfrequentie.

Een ongezonde leefstijl kan soms tot chronische aandoeningen leiden en daarmee tot (langdurig) verzuim op zowel op mentaal als fysiek vlak. De vermoedelijke oorzaken hiervan worden nu vaak met medicatie behandeld. Wetenschappelijk inzicht leert ons dat zelfs een kleine verandering van leefstijl invloed kan hebben op het verminderen van de klachten van de patiënt. Vandaar ook dat binnen de reguliere gezondheidszorg, de politiek, de maatschappij, maar ook bij patiënten zelf de belangstelling groeit voor leefstijlgeneeskunde. Wij geloven dat aandacht voor leefstijl direct kan bijdragen aan een verhoging van duurzame inzetbaarheid, passende Arbozorg en preventie. Vandaar dat wij hierin graag voorop lopen en middels de inzet van onze Leefstijlarts / Neuroloog verschillende soorten preventieve dienstverlening aanbieden, zowel op individueel niveau: (open) leefstijl spreekuur als op organisatieniveau: door het verzorgen van (bewustwordings) workshops en trainingen voor organisaties en medewerkers.

Voor beweging is volgens ons ontwikkeling noodzakelijk en hiervoor een leven lang leren, door zowel voor de individuele medewerker als de organisatie zelf. Vanuit ons training- en theaterbedrijf NEXT Arbo on Stage bieden we hiervoor diverse formats aan. Denk hierbij aan een inhoudelijke training, een communicatietraining gericht op het voeren van “Het goede gesprek” of een combinatie hiervan verzorgd door onze casemanagers en/of trainingsacteurs. 

Specifiek gericht op preventie, bieden wij diverse trainings- en theatervormen aan welke zowel in het teken van (actuele) ontwikkeling kunnen staan, als in het teken van bewustwording van zowel de organisatie / leidinggevenden als de medewerkers. Een voorbeeld hiervan is ons theaterconcept “De Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow”, waaraan iedereen binnen de organisatie aan deelneemt.