Werkgevers

Arbeidsdeskundig advies

“Focus niet alleen op de Wet, maar vooral op Inzet”; Door een tijdige inzet van de arbeidsdeskundige kan snel duidelijkheid worden gekregen over de meest effectieve vorm van re-integratie, waardoor de beschikbare tijd voor een werknemer om terug te keren in passend werk optimaal kan worden benut.

Arbeidsdeskundige advisering

De rol van de arbeidsdeskundige

Wij vinden dat arbeidsdeskundig advies verder gaat dan het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek tegen het einde van het eerste ziektejaar, met als doel het voorkomen van een sanctie door het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar.
Wij zetten de expertise van onze arbeidsdeskundige, samen met die van onze bedrijfsartsen, in vanaf het moment dat duidelijk wordt dat er sprake is van verzuim als gevolg van blijvende beperkingen (en mogelijkheden). In sommige gevallen kan dit namelijk al veel eerder dan het einde van het eerste ziektejaar duidelijk zijn, waarom dan afwachten?

In alle gevallen is het gezamenlijke doel om zo mogelijk instroom in de WIA te voorkomen. De arbeidsdeskundige kan medewerkers informeren en adviseren over de diverse re-integratiemogelijkheden, wettelijke kaders en de financiële gevolgen. Hierdoor kan deze de eigen verantwoordelijkheid nemen in het re-integratie traject en staan de neuzen meteen dezelfde richting op. Re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter is geen verplichting, maar biedt de kaders en de kansen om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven.

Onderdelen van onze arbeidsdeskundige dienstverlening

Onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek om re-integratiekansen en (on)mogelijkheden in kaart te brengen, op basis van de beperkingen en mogelijkheden.

Dossier Check

Preventieve controle van verzuimdossiers, na 13, 26 en 39 weken op arbeids-deskundige aspecten om geen reintegratie kansen te missen.

Consult

Preventief gesprek met werknemer om meer inzicht in (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid/ WIA te geven.

Mobiliteitsplan

Ondersteuning en advisering bij de opzet van een Intern Mobiliteitsplan. Per functie worden de vereiste mogelijk-heden in kaart gebracht.