werkgevers

Vangnet of Maatwerk?
of maatwerk in vangnet!

“Wanneer dien je als werkgever een Vangnet overeenkomst te hebben met een SBCA gecertificeerde arbodienst en wanneer kun je kiezen voor de Maatwerkregeling?”

Verschillende vormen van arbodienstverlening

Vangnet- of Maatwerkregeling?

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de wettelijke eisen rondom arbodienstverlening en lopen hierdoor de kans onbedoeld “in overtreding” te zijn. Regelmatig worden wij benaderd door bedrijven die voor het eerst te maken krijgen met (langdurig) verzuim en daarom op zoek zijn naar een bedrijfsarts. Als bedrijf heb je een Nederland de wettelijke plicht om je voor arbo-zaken deskundig bij te laten staan. Dit kan middels een basis overeenkomst met een SBCA gecertificeerde arbodienst via de wettelijke Vangnetregeling. Alleen grotere bedrijven kunnen met instemming van hun ondernemingsraad of personeels-vertegenwoordiging kiezen voor afzonderlijke overeenkomsten met de bedrijfsarts en de overige arbo-kerndeskundigen op basis van de Maatwerkregeling. Om bedrijven praktisch en doelgericht te kunnen helpen bieden wij altijd “Maatwerk binnen de Vangnetregeling!”

arboportaal.nl

Verantwoordelijkheden voor Werkgever

Een werkgever is verantwoordelijk voor een goed arbo- en verzuimbeleid. Hij dient zich daarbij te laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen. De werkgever moet daartoe een overeenkomst sluiten.

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract afsluiten bij een arbodienst op grond van de ‘vangnetregeling’. Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst. In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Er wordt dan gebruik gemaakt van de ‘maatwerkregeling’. Er moet dan ten minste één bedrijfsarts beschikbaar zijn voor verzuimbegeleiding, Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), aanstellingskeuringen en het (open) spreekuur.

In de animatie wordt uitgelegd bij welke taken deskundige ondersteuning verplicht is. Ook de verschillen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling komen aan bod:

 (bron: www.arboportaal.nl)

Meer informatie:

In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract afsluiten bij een arbodienst op grond van de ‘vangnetregeling’.
Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst.

Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen bij de taken waar hij zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan. Het gaat bijvoorbeeld om het adviseren van de werkgever bij de verzuimbegeleiding van werknemers, het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) voor werknemers, of het uitvoeren van een toets op de risico-evaluatie & -inventarisatie (RI&E). De vier kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Instemmingsrecht

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

Vangnet regeling en het basiscontract

Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud – ook bij de vangnetregeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.

Wetgeving

De wetgeving van de vangnetregeling is opgenomen in artikel 14a van de Arbeidsomstandighedenwet.

Maatwerkregeling

In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Er wordt dan gebruik gemaakt van de ‘maatwerkregeling’. Deze regeling kan alleen en uitsluitend ingezet worden als voldaan is door de werkgever aan onderstaande hoofdvoorwaarden.

De maatwerkregeling creëert flexibiliteit en daarmee de mogelijkheid om bij de eigenschappen van de organisatie aan te sluiten. De werkgever moet wel de werkprocessen beschrijven en over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Ook de coördinatie tussen werkgever, werknemer en de arbodeskundigen moet de werkgever zelf regelen. De rol van het management is belangrijk bij de maatwerkregeling. De maatwerkregeling vraagt dan ook om goede samenwerking en communicatie tussen de werkgever, de werknemer en de gecontracteerde deskundigen.

Hoofdvoorwaarden maatwerkregeling

De maatwerkregeling kan alleen ingezet worden als de werkgever voldoet aan twee hoofdvoorwaarden:

  1. Er moet overeenstemming zijn met de werknemersvertegenwoordiging: de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of ondernemingsraad (OR) moet schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de keuze voor de maatwerkregeling, de gekozen contractspartners en de inhoud van de contracten, tenzij de keuze voor maatwerkregeling al in de cao is vastgelegd. Als de regeling via de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is vastgelegd, is geen overeenstemming nodig.
  2. Er moet een contract worden afgesloten met een bedrijfsarts voor bijstand bij de verzuimbegeleiding, aanstellingskeuring en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Als aan deze twee voorwaarden niet kan worden voldaan, is de keuze voor de variant van de maatwerkregeling in het bedrijf geen optie. De vangnetregeling is dan automatisch van toepassing. Bedrijven zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kunnen dus geen gebruik maken van de maatwerkregeling, tenzij de cao dat mogelijk maakt.

Maatwerkregeling en het basiscontract

Iedere werkgever moet een basiscontract afsluiten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Ook bij de maatwerkregeling. Bij de maatwerkregeling is het van belang dat de afspraken die zijn vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen het bedrijf. Ook moet er rekening worden gehouden met de wet- en regelgeving en de richtlijnen van de beroepsgroep van de bedrijfsartsen. Daarnaast is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat de arbodienst of bedrijfsarts wordt geïnformeerd over de afspraken die met andere arbodeskundigen worden gemaakt. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan.

Wetgeving

De wetgeving van de maatwerkregeling is opgenomen in artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Op de website van de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten, vind je een actueel overzichten alle op dit moment gecertificeerde arbodiensten in Nederland. Klik hiervoor op: https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactgids/stichting-beheer-certificatie-arbodiensten-sbca

NEXT Bedrijfsartsen is voor de uitvoering van haar dienstverlening volledig ISO 9001 Gecertificeerd, volgens het SBCA certificatieschema voor arbodiensten. Hiernaast zijn wij NEN 7510 gecertificeerd voor wat betreft onze gegevensverwerking en informatiebeveiliging in de zorg.