Next bedrijfsartsen

Over ons

“NEXT is de persoonlijke regionale arbodienstverlener die medewerkers adviseert en inspireert om op het gebied van duurzame inzetbaarheid in beweging te zijn en te blijven.”

Wie wij zijn

De wereld is in beweging.

De wereld om ons heen is altijd in beweging, de veranderingen volgen elkaar echter in een steeds sneller tempo op. We leggen voor onszelf en elkaar de lat steeds hoger en hierdoor moeten we steeds meer. We worden steeds gezonder ouder, om die reden mogen we steeds langer doorwerken. Om mee te kunnen blijven veranderen en duurzaam inzetbaar te blijven in het werk is het volgens ons van belang om op een positieve en gezonde manier in beweging te blijven. 

NEXT Bedrijfsartsen ondersteunt hierbij door als partner samen te werken aan het in beweging brengen en houden van organisaties en hun medewerkers in het gewenste tempo aan de hand van zowel organisatie- als individuele doelstellingen.

"Work life balans" of "Life work balans"

Recente ontwikkelingen en inzichten uit de markt

Het ziekteverzuim van werknemers blijft stijgen, volgens het CBS in 2023 voor het 8e jaar op een rij naar gemiddeld 5,6 procent. Het hoogste verzuim wordt hierbij gemeten binnen de Zorg, Bouw en Horeca. Uit recent onderzoek van Nationale Nederlanden blijkt dat het grootste deel van het verzuim te maken heeft met mentale klachten, welke leiden tot beperkingen in persoonlijk- en sociaal functioneren. De oorzaken hiervan liggen veelal niet (alleen) in werk gerelateerde factoren, maar juist in een combinatie van werk- en privé gerelateerde factoren: “de Work – Life Balance”  of dus veel vaker de “Life – Work Balance”. Uit dit zelfde onderzoek blijkt tevens dat 90% van de werkgevers het gevoel heeft hun medewerkers voldoende te ondersteunen op het vlak van mentaal welzijn, terwijl slechts 20% van de medewerkers dit beaamt. Hier is dus duidelijk sprake van verschillende percepties, terwijl juist het “Goede gesprek” tussen medewerker en werkgever/ leidinggevende het meeste preventieve en duurzaam inzetbaar bevorderend effect blijkt te hebben.

Onze dienstverlening is gefocust op beweging, zowel van medewerkers als organisaties. Dit brengen wij in de praktijk door onze dienstverlening gericht aan te bieden, passende binnen de (groei)ambities en de gewenste mate van eigen regie binnen de betreffende organisatie.

Het is onze ervaring dat ieder bedrijf een andere verzuim- en inzetbaarheidsdynamiek heeft en in een ander stadium van eigen regie zit. Organisaties hebben ook uiteenlopende doelstellingen op het gebied van eigen regie. Geen enkel bedrijf heeft echter 100% eigen regie en binnen bedrijven geven leidinggevenden hieraan op hun eigen manier invulling. Onze dienstverlening middels ons G.R.O.W. Model (Gezamenlijk Resultaat en Ontwikkelgericht Werken) is daarom gebaseerd op zowel maatwerk als een persoonlijke aanpak.

NEXT ondersteunt organisaties bij het gezamenlijk vaststellen van de doelstellingen, missie en visie om te kunnen groeien in Eigen Regie. Hierbij stemmen we gezamenlijk het tempo en de te nemen stappen per organisatie(onderdeel) af, rekening houdend met jullie mogelijkheden en ambities. We hanteren hierbij ons G.R.O.W. model en maken gebruik van de expertise vanuit onze verschillende organisatie onderdelen.

 

Om optimaal te kunnen samenwerken is het belangrijk dat de verantwoordelijkheden en regie binnen een organisatie op de juiste plaats liggen. Zo dient de afdeling HR de rol van servicepartner te hebben. Zij zetten de lijnen uit, bewaken de trajecten en adviseren waar nodig. De “leidinggevenden” op de vloer hebben het directe contact met hun zieke/verzuimende medewerker(s) en maken de afspraken omtrent re-integratie.

Een leidinggevende kan vaak middels “Het goede inzetbaarheidsgesprek” achterhalen of het verzuim een strikt medische reden heeft of dat het verzuim wellicht een andere oorzaak heeft en een andere vorm van verlof (zoals bijvoorbeeld zorgverlof) beter passend is. Hiervoor zijn wel een aantal zaken van belang:

  1. Zowel leidinggevenden als medewerkers zitten op een lijn voor wat betreft het belang van duurzame inzetbaarheid voor zowel de medewerker persoonlijk- als de organisatie in zijn geheel.
  2. Op basis hiervan zijn er duidelijke afspraken gemaakt en adequaat gecommuniceerd rondom ziekte- en inzetbaarheid binnen het inzetbaarheidsbeleid van de organisatie (o.a. dat er van een medewerker wordt verwacht dat deze meedenkt in mogelijkheden in geval van tijdelijk verminderde inzetbaarheid /ziekmelding).
  3. Er dient binnen de (werk)omgeving voldoende ruimte- en veiligheid te worden ervaren door de medewerker om “Het goede gesprek” op een open en effectieve manier te kunnen voeren met de werkgever.

Wij zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor verzuim bij de medewerker zelf ligt. Iedereen is wel eens ziek of heeft wel eens klachten, echter de één meldt zich direct ziek en de ander is niet van het werk weg te slaan. De medewerker kiest er zelf voor om met bepaalde klachten te verzuimen of niet. Het verzuim is dus een gedragskeuze.

De (bedrijfs)arts heeft hierbij pas een duidelijke meerwaarde, wanneer de leidinggevende en de medewerker er (op medische gronden) samen niet uitkomen. Een leidinggevende heeft hierbij (vanuit het Eigen Regie Model) een ondersteunende, coachende en zo nodig sturende rol. “Wat heb je nodig om inzetbaar te zijn en te blijven en hoe kunnen wij je als organisatie hierbij ondersteunen?”.

De (bedrijfs)arts komt in beeld indien er sprake is van een medische (preventieve) vraagstelling. Een gerichte vraagstelling en de benodigde voorinformatie zijn hierbij van belang om een optimaal advies van de (bedrijfs)arts te krijgen. Deze heeft, naast het voeren van verzuimgesprekken en consulten met de medewerkers, een coachende, sturende en zo nodig directieve rol richting management en leidinggevende. Daarnaast kunnen onze (bedrijfs)artsen eveneens een preventieve en adviserende rol spelen in de diverse ontwikkeltrajecten vanuit ons training- en theaterbedrijf.

Effectieve dienstverlening

Als je het wilt weten, moet je het meten.

Wij staan voor een passende, effectieve en kostenefficiënte Arbozorg, wij werken hierbij samen aan de hand van een concreet plan van aanpak op basis van de groeiambities en doelstellingen van de organisatie en duidelijke vooraf afgesproken verdeling van taken en verantwoordelijkheden (verwachtingenmanagement). Om het effect van onze samenwerking te kunnen volgen en in beeld te brengen, werken wij met verschillende meetinstrumenten. Deze vormen de basis voor een periodieke managementrapportage en uiteraard het gewenste Arbojaarverslag.

  1. Veel van de dagelijkse instrumenten zoals meting van verzuimcijfers en statistieken (op onderdeel niveau) zijn direct en actueel terug te vinden in de NEXT Portal.

  2. Checklist “Vitale Eigen Regie”: Kwantitatieve analyses door de (bedrijfs)arts en casemanager o.a. met betrekking tot de mate van Eigen Regie van leidinggevenden worden op diverse momenten geregistreerd in de NEXT Portal (denk hierbij aan bijvoorbeeld een adequate vraagstelling, adequate voorinformatie of de wijze van het opvolgen van de door de (bedrijfs)arts gegeven adviezen door leidinggevenden en medewerkers.

  3. Het matchen van de data van punt 1 en 2 geeft hierbij een objectief beeld over de groei in eigen regie en het directe effect hiervan op de (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. De uitkomsten van bovenstaande effectmetingen worden indien wenselijk, noodzakelijk of desgevraagd integraal, besproken met de ondernemingsraad, leidinggevenden en directie.wij werken hierbij samen aan de hand van een concreet plan van aanpak

     

Onze dienstverlening: G.R.O.W.

Gezamelijk Resultaat en Ontwikkelgericht werken aan zowel organisatie- als individuele doelen.

Arbodienstverlening

Wij zetten onze (bedrijfs)artsen het liefst zo gericht mogelijk in, daar waar er sprake is van medische vragen rondom verzuim en duurzame inzetbaarheid. Immers “De-medicaliseren is goed, maar niet (onnodig) medicaliseren is beter”. De verantwoordelijkheid voor verzuim en duurzame inzetbaarheid ligt hier volgens ons in eerste instantie bij de medewerker zelf, de leidinggevende faciliteert en motiveert de medewerker hierbij. 

De NEXT Portal

In geval van verzuim ondersteunen en ontzorgen we de leidinggevenden op het vlak van alle poortwachter signaleringen en bewaking. Hiervoor zetten we ons online verzuimmanagementsysteem, de NEXT Portal, in. Middels dit systeem is tevens een interactieve samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk van zowel opdrachtgever als NEXT.

Casemanagement

We beseffen ons dat niet elke organisatie en leidinggevenden hier dezelfde competenties voor hebben, vandaar dat wij middels ons NEXT Level Casemanagement leidinggevenden en organisaties ondersteunen en ontzorgen in dit (groei) proces, afhankelijk van de vraag, ambities en de opdracht. Dit kan uiteraard zowel op casusniveau als meer op organisatieniveau.

Gedurende het verloop van het verzuim, ook al in de eerste 6 weken, zal de casemanager actief meekijken in dossiers en hierbij gevraagd en ongevraagd leidinggevenden adviseren en aanspreken. 

Arbeidsdeskundig advies

Wij geloven dat arbeidsdeskundig advies verder gaat dan het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek tegen het einde van het eerste ziektejaar (eerstejaarsevaluatiemoment rondom week: 52), met als doel het voorkomen van een sanctie door het UWV aan het einde van het tweede ziektejaar.

Wij zetten de expertise van onze arbeidsdeskundige, samen met die van onze (bedrijfs)artsen in vanaf het moment dat duidelijk wordt dat er sprake is van verzuim als gevolg van blijvende beperkingen (en mogelijkheden). In sommige gevallen kan dit namelijk al veel eerder dan het einde van het eerste ziektejaar duidelijk zijn, waarom dan afwachten…? De arbeidsdeskundige zal dan ook standaard vanaf week 26, of zo veel eerder als nodig, meekijken in het dossier om te voorkomen dat er kansen gemist worden.

Ook de inzet van onze arbeidsdeskundige is gericht op beweging en ontwikkeling, om de kans op langdurige stagnatie van de re-integratie te beperken en hiermee een mogelijk instroom in de WIA te voorkomen. De arbeidsdeskundige kan medewerkers tevens preventief informeren en adviseren over de diverse re-integratiemogelijkheden, wettelijke kaders en de financiële gevolgen. Hierdoor kan deze de eigen verantwoordelijkheid nemen in het re-integratie traject en staan de neuzen meteen dezelfde richting op. Re-integratie volgens de Wet Verbetering Poortwachter is geen verplichting, maar biedt de kaders en de kansen om duurzaam inzetbaar te zijn en blijven.

Preventie & Leefstijl

Preventieve dienstverlening

Door een (open) arbeidsomstandigheden- of preventief spreekuur, leefstijl spreekuur, neurologisch aandacht spreekuur of een frequent verzuim spreekuur wat automatisch gepland kan worden op basis van een vooraf afgesproken meldingsfrequentie willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van verzuim.    

Leefstijladvisering

Een ongezonde leefstijl kan op termijn tot bepaalde (chronische) aandoeningen leiden en daarmee een risico vormen tot (langdurig) verzuim op zowel op mentaal als fysiek vlak. Vandaar ook dat binnen de reguliere gezondheidszorg, de politiek, de maatschappij, maar ook bij patiënten de belangstelling groeit voor leefstijlgeneeskunde. Wij geloven dat aandacht voor leefstijl direct kan bijdragen aan een verhoging van duurzame inzetbaarheid, passende Arbozorg en preventie. Vandaar dat wij hierin graag voorop lopen en middels de inzet van onze Leefstijl arts / Neuroloog verschillende soorten preventieve dienstverlening aanbieden, zowel op individueel niveau: (open) leefstijl spreekuur als op organisatieniveau: door het verzorgen van (bewustwording) workshops en trainingen voor organisaties en medewerkers.

Zinvol en gericht medisch onderzoek (PMO)

Het inzetten van preventieve medische onderzoeken draagt bij aan het inzetten van passende, effectieve en kosten efficiënte Arbozorg en daarmee aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door vooraf samen, o.a. op basis van de organisatie ambities en doelen, de opzet te bepalen en het onderzoek te focussen op onderwerpen waarvan de mogelijke uitkomsten ook daadwerkelijk opgepakt (kunnen) worden kan het onderzoek zinvol en gericht worden uitgevoerd.

Naast Preventieve Medische Onderzoeken, voeren wij ook diverse (beroeps)keuringen uit.

Training & Theater

Er kunnen diverse combinaties worden gemaakt met ons trainingsbedrijf, denk hierbij aan een inhoudelijke training, een communicatietraining gericht op het voeren van “Het goede gesprek” of een combinatie hiervan verzorgd door onze casemanager en/of trainingsacteurs. Voor beweging is volgens ons ontwikkeling en bewustwording noodzakelijk en hierdoor een leven lang leren, door zowel de individuele medewerker als de organisatie zelf.

Specifiek gericht op preventie, bieden wij diverse trainings- en theatervormen aan welke zowel in het teken van (actuele) ontwikkeling kunnen staan, als in het teken van bewustwording van zowel de organisatie / leidinggevenden als de medewerkers. Een voorbeeld hiervan is ons theaterconcept “De Grote Duurzame Inzetbaarheidsshow”, waaraan iedereen binnen de organisatie aan deelneemt.