Algemene voorwaarden NEXT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEXT B.V.

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden in PDF


INHOUD

Artikel 1. Definities en interpretatie

Artikel 2. Offertes en de totstandkoming van een Overeenkomst

Artikel 3. Diensten en werkwijze

Artikel 4. Informatie verstrekken en medewerking verlenen

Artikel 5. Tarieven, grondslagen en extra kosten

Artikel 6. Facturering en betaling

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 8. Verhindering en annulering

Artikel 9 Tekortkoming en aansprakelijkheid

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Inschakelen van derden

Artikel 12. Verbod op overname personeel

Artikel 13. Geheimhouding

Artikel 14. Dossierbeheer

Artikel 15. Gebruik Persoonsgegevens

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 17. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

NEXT
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEXT B.V. statutair gevestigd te Nijmegen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59546425, handelend onder de namen: Next Bedrijfsarten (verder te noemen NEXT), NEXT Mediaton, NEXT HR Dienstverlening en NEXT Arbo on Stage.

Opdrachtgever

Een natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon die met NEXT onderhandelt over het sluiten van een Overeenkomst tot het verrichten van diensten, dan wel een Overeenkomst mee heeft gesloten gaat sluiten tot het verrichten van diensten.

Schriftelijk

Onder “Schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Contractjaar

Standaard, de periode van één (1) jaar die aanvangt op de op de voorzijde van de Overeenkomst vermelde datum en die jaarlijks per die datum stilzwijgend zal worden verlengd. In geval er sprake is van een afwijkende contractduur staat dit vermeld in artikel 2 van de Overeenkomst.

Diensten

Het leveren van diensten, Adviesdiensten, inzet van Externe deskundigen, het doen van verwijzingen (Privaat of Curatief) door NEXT aan Opdrachtgever zowel conform de afspraken die zijn gemaakt in het kader van het afgesproken en /of standaard (verzuim) traject, als op basis van Losse verrichtingen.

Pakket
Een samenstelsel van door NEXT aangeboden diensten welke beschreven zijn in de overeenkomst en de eventuele daarin opgenomen kostenbegroting, dan wel tegen de in deze Bijlage vermelde Tarieven.

Adviesdiensten
Door NEXT aangeboden Adviesdiensten, veelal berekend op basis van uurtarief, die niet behoren bij het door Opdrachtgever afgenomen Pakket. Hieronder wordt tevens begrepen het geven van Trainingen, Mediation begeleiding, HR advisering.

Losse Verrichtingen

Door NEXT aangeboden Verrichtingen die niet behoren bij het door Opdrachtgever afgenomen Pakket (inclusief module(s)).

Curatieve verwijzing

Advies betreffende een curatieve verwijzing van NEXT aan de (ex)werknemer of aan de Opdrachtgever om al dan niet door bemiddeling van NEXT een externe deskundige in te schakelen. De kosten van de geadviseerde behandeling, begeleiding of therapie worden waar mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekering van de (ex)werknemer op wie de verwijzing betrekking heeft.

Arts
Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van de dienstverlening naast bedrijfsartsen, artsen in opleiding tot bedrijfsarts, basisartsen en coassistenten onder supervisie werkende van een bedrijfsarts in. In het kader van deze overeenkomst maken we gebruik van de “verzamelnaam” Arts. 

Externe deskundigen

(Medisch) specialisten, zorgverleners, arbo- en/of kerndisciplines, therapeuten en overige erkende deskundigen.

Private verwijzing

Verwijzing waarbij de kosten van de geadviseerde behandeling, begeleiding of therapie niet worden vergoed door de zorgverzekering van de desbetreffende (ex)werknemer. Private verwijzing zal alleen geschieden na overleg met en in opdracht van Opdrachtgever.

Tarieven

De door NEXT vastgestelde prijzen die gedurende één kalenderjaar gelden voor de door NEXT aangeboden Diensten.

Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

NEXT portal

Het door NEXT gebruikte online verzuimmanagement en cliëntvolgsysteem.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN DE TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

 • Offertes van NEXT zijn geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is vermeld, en maken deel uit van een overeenkomst, zodra deze tot stand is gekomen.
 • Een Overeenkomst komt tot stand door de Schriftelijke aanvaarding van de offerte van NEXT door Opdrachtgever, dan wel door het rechtsgeldig ondertekenen van een door NEXT opgestelde conceptovereenkomst. In het geval dat de aanvaarding van Opdrachtgever afwijkt van de offerte van NEXT komt een Overeenkomst pas dan tot stand op het moment dat NEXT Schriftelijk heeft ingestemd met de wijzigingen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan NEXT verstrekte gegevens waarop NEXT haar aanbieding baseert.
 • Alle opdrachten van Opdrachtgever gelden als uitsluitend aan NEXT gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.

ARTIKEL 3. DIENSTEN EN WERKWIJZE

 • NEXT zal de in de Overeenkomst overeengekomen Diensten aan Opdrachtgever verlenen.
 • Opdrachtgever verleent NEXT toegang tot zijn bedrijf en stelt NEXT in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
 • NEXT zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in een voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever in de Overeenkomst vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van NEXT worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 • Voor zover in de Overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal NEXT haar Diensten verlenen binnen de voor NEXT gangbare termijnen. De in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn slechts indicatief en betreffen geen fatale termijnen. Voor de bepaling van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval onder andere verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-) werknemer geheel voor risico van Opdrachtgever.
 • Indien een wijziging in de, voor een Overeenkomst tussen Partijen relevante, wet- en regelgeving voor NEXT dan wel voor Opdrachtgever nieuwe verplichtingen met zich meebrengt, worden de Diensten, verricht door NEXT op grond van deze nieuwe verplichtingen, geacht per direct deel uit te maken van de oorspronkelijke Overeenkomst. Opdrachtgever is verplicht alle uit de wijziging voortvloeiende (extra) kosten aan NEXT te voldoen, onverminderd de overige reeds overeengekomen betalingsverplichtingen.
 • NEXT is gerechtigd (ex-)werknemers die de normale omgangs- en fatsoensnormen niet in acht nemen, middels een Schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving aan Opdrachtgever, met onmiddellijke ingang uit te sluiten van alle dienstverlening, zonder dat deze uitsluiting aanleiding geeft tot aanpassing van de door Opdrachtgever aan NEXT verschuldigde vergoeding.

ARTIKEL 4. INFORMATIE VERSTREKKEN EN MEDEWERKING VERLENEN

 • Opdrachtgever zal steeds tijdig en op de juiste wijze de gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen die NEXT nodig heeft om de Diensten en de Overeenkomst te kunnen uitvoeren.
 • Opdrachtgever zal tevens alle wijzigingen van de in artikel 4.1 bedoelde gegevens en inlichtingen zo spoedig mogelijk doorgeven aan NEXT.

ARTIKEL 5. TARIEVEN, GRONDSLAGEN EN EXTRA KOSTEN

5.1       Alle genoemde Tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief BTW, reis- en onkostenvergoeding en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van Opdrachtgever. Indien de BTW-Tarieven op enig moment gedurende een kalenderjaar worden aangepast, zal Next vanaf dat moment de gewijzigde BTW-Tarieven in rekening brengen bij Opdrachtgever.

5.2       NEXT behoudt zich het recht voor Tarieven jaarlijks per 1 januari van het nieuwe jaar te wijzigen. Hierover wordt Opdrachtgever geïnformeerd. Opdrachtgever wordt geacht met deze tariefwijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij NEXT binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht.

5.3       De in een offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst genoemde Tarieven zijn gebaseerd op de Tarieven van het desbetreffende kalenderjaar waarin de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst is uitgebracht. Bij overschrijding van de jaargrens is tariefstelling van het nieuwe kalenderjaar van toepassing.

5.4       Indien het aantal werknemers gedurende een kwartaal meer dan vijf procent (5%) (zowel positief als negatief) afwijkt van het aan NEXT opgegeven aantal werknemers dient Opdrachtgever hiervan opgave te doen aan NEXT.

5.5       Kosten die worden gemaakt doordat, na overleg met Opdrachtgever, derden worden ingeschakeld door NEXT zijn niet inbegrepen in de Tarieven.

5.6       Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector en het opvragen van medische dossiers bij de voormalige arbodienst, evenals kosten verbonden aan door NEXT op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen – ook indien hierover geen voorafgaand overleg met Opdrachtgever heeft plaatsgevonden – in ieder geval voor rekening van de Opdrachtgever.

5.7       Cumulatie van kortingen en/of aanbiedingen is niet mogelijk.

ARTIKEL 6. FACTURERING EN BETALING

 • Facturering vindt, tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, vooraf per jaar plaats.
 • Betaling van facturen dient te geschieden binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum op een door NEXT aangegeven bankrekening. NEXT behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen.
 • Indien daartoe naar het oordeel van NEXT aanleiding bestaat, is NEXT gerechtigd om nadere zekerheden ten aanzien van betaling te verlangen of de betalingstermijn te verkorten.
 • Bij overschrijding van de in artikel 6.2 genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 • Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel van) de factuur betwist, dient hij – Schriftelijk en gemotiveerd – binnen tien (10) kalenderdagen na factuurdatum bezwaar aan te tekenen. Opdrachtgever is niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte conform het bepaalde in artikel 6.2.
 • Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur toch verschuldigd blijkt, is Opdrachtgever gehouden de wettelijke handelsrente te vergoeden over het ten onrechte niet betaalde bedrag vanaf het moment dat de betalingstermijn is verlopen.
 • Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van facturen met hetgeen Opdrachtgever van NEXT te vorderen heeft of meent te vorderen te hebben.
 • Vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot aan de dag van volledige betaling, is Opdrachtgever aan NEXT de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 • Voorts is Opdrachtgever de in redelijkheid door NEXT gemaakte kosten voor invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter hoogte van vijftien procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.
 • Onverminderd de overige rechten en vorderingen van NEXT, is NEXT – in het geval dat Opdrachtgever in verzuim is op grond van artikel 6.4 – gerechtigd de te leveren Diensten op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 7.2. Duidelijkheidshalve zij vermeld dat opschorting van de overeengekomen Diensten de verplichting van Opdrachtgever om de openstaande facturen te voldoen onverlet laten.
 • Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat NEXT niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is of samenhangt met de opschorting van Diensten door NEXT.

ARTIKEL 7. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

7.1.      Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van totstandkoming ervan (de “Initiële Duur”), waarna de Overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met opvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij een van de Partijen de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden voor het einde van de Initiële Duur of een verlenging daarvan. Opzegging van de Overeenkomst dient per aangetekende brief en tegen het einde van een kalendermaand te geschieden.

7.2.      Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3, hebben Partijen het recht de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst door de andere Partij die, voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is of het verzuim niet reeds is ingetreden, niet binnen dertig (30) dagen na een Schriftelijke ingebrekestelling door die Partij is gezuiverd. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door Opdrachtgever gelden in ieder geval steeds als wezenlijke verplichtingen onder de Overeenkomst.

7.3.      NEXT is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder daartoe eerst Opdrachtgever in gebreke te hoeven stellen, indien:

7.3.1.   blijkt dat Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie aan NEXT heeft verstrekt;

7.3.2.   aan Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

7.3.3.   het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of verleend;

7.3.4.   Opdrachtgever zelf surséance van betaling of faillissement aanvraagt;

7.3.5.    Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept;

7.3.6.    maatregelen worden getroffen die duiden op liquidatie of beëindiging van de onderneming van Opdrachtgever;

7.3.7.   de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever naar het buitenland worden verplaatst;

7.3.8.   het vermogen van de Opdrachtgever onder bewind of beheer wordt gesteld;

7.3.9.    de Opdrachtgever geen zorg heeft gedragen voor instemming van de ondernemingsraad of van de personeelsvertegenwoordiging van de onderneming van de Opdrachtgever, als bedoeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden in combinatie met artikel 12 van de Arbeidsomstandighedenwet.

7.4.      Indien zich een situatie voordoet of dreigt voor te doen als omschreven in artikel 7.3 is Opdrachtgever verplicht NEXT daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis te stellen.

7.5.      In geval van ontbinding heeft Opdrachtgever geen recht op terugbetaling van enig door Opdrachtgever verschuldigd betaald bedrag aan NEXT.

7.6.      Indien NEXT de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst ontbindt zal zij onverminderd (haar rechten op ongedaan making of vergoeding van door haar geleverde Diensten) aanspraak kunnen maken op vergoeding van haar schade. Deze schadevergoeding wordt door Partijen forfaitair begroot op het totaalbedrag van de Pakket kosten, alle (Losse) Verrichtingen en/of Adviesdiensten waarvoor Opdrachtgever in de maand voorafgaande aan de ontbinding opdracht heeft gegeven.

7.8.      Duidelijkheidshalve zij vermeld dat Opdrachtgever uitdrukkelijk niet gerechtigd is de Overeenkomst tussentijds op te zeggen in geval sprake is van (I) een wijziging van zeggenschap, (II) een fusie of een splitsing of (III) overgang van onderneming aan de zijde van Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. VERHINDERING EN ANNULERING

8.1.      Verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de (ex-)Werknemer, waardoor NEXT niet in staat is haar Diensten te leveren, komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.2.      Een afspraak betreffende één individuele (ex-) Werknemer dient (ongeacht de datum van herstelmelding) uiterlijk vierentwintig (24) uur voor het afgesproken tijdstip te worden geannuleerd.

8.3.      Afspraken die geen betrekking hebben op een individuele Werknemer dienen, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, uiterlijk zeven (7) werkdagen voor het afgesproken tijdstip door Opdrachtgever te worden geannuleerd.

8.4.      Afspraken betreffende meer dan één (1) (ex-) Werknemer, doch niet meer dan vijftien (15) (ex-) Werknemers, dienen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de afgesproken dag te worden geannuleerd, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. In geval van annulering binnen voornoemde termijn wordt door NEXT niettemin 10% van de overeengekomen vergoeding bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.5.      Afspraken betreffende meer dan vijftien (15) (ex-)Werknemers of betreffende een project dienen uiterlijk eenentwintig (28) kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. In geval van annulering binnen voornoemde termijn wordt door NEXT niettemin 10% van de overeengekomen vergoeding bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.6.      In het geval annulering niet of later geschiedt dan zoals bepaald in de artikelen 8.2 tot en met 8.5, is de Opdrachtgever gehouden aan betalingsverplichting van het gehele bedrag voor de Opdracht, zoals bepaald in de Offerte en/of Overeenkomst.

8.7.      Indien een (ex-)Werknemer niet verschijnt, is NEXT gerechtigd de overeengekomen vergoeding voor de Diensten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, onverminderd het recht van NEXT om de overige door haar gemaakte kosten in rekening te vorderen.

8.8.      NEXT is gerechtigd in redelijkheid een geplande afspraak of Adviesdienst te wijzigen voor wat betreft de locatie en/of het tijdstip. NEXT zal deze wijziging uiterlijk achtenveertig (48) uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken aan Opdrachtgever, waarbij voor de locatie maximaal één (1) uur reistijd (enkele reis) wordt aangehouden.

ARTIKEL 9 TEKORTKOMING EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1       Een tekortkoming van NEXT jegens Opdrachtgever is toerekenbaar indien NEXT:

 1. In de uitvoering van de Overeenkomst, tekortschiet door het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken Overeenkomst mag worden vertrouwd en
 2. Nadat NEXT door Opdrachtgever Schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd is om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en
 3. NEXT aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

9.2.      De totale aansprakelijkheid van NEXT wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever aan NEXT heeft betaald in het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden met een maximum van € 2.500 per gebeurtenis en € 10.000 per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

9.3.      De aansprakelijkheid van NEXT voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan zoals vermeld in artikel 9.10. Indien Opdrachtgever schade lijdt die door zijn verzekering wordt gedekt, is NEXT voor die schade niet aansprakelijk.

9.4.      De aansprakelijkheid van NEXT voor (I) indirecte schade, (II) gevolgschade, (III) gederfde winst, (IV) gemiste besparingen, (V) verminderde goodwill, (VI) schade door bedrijfsstagnatie, (VII) schade als gevolg van aanspraken van klanten c.q. afnemers van Opdrachtgever, (VIII) schade als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte, (IX) schade door verlies, vernietiging of verminking van gegevens en (X). Schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen, loondoorbetaling bij ziekte, loonsancties opgelegd door het UWV, verlies van gegevens of premieverhogingen van publieke en/of private verzekeraars worden op voorhand uitgesloten. 

9.5       Wanneer het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: “UWV”) in een deskundigenoordeel de beslissing, conclusies en aanbevelingen van NEXT weerlegt of weerspreekt dan is NEXT niet aansprakelijk voor enigerlei directe dan wel indirecte schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van die weerlegde of weersproken conclusies en aanbevelingen.

9.6.      De in artikel 9.1 tot en met 9.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van NEXT of haar bedrijfsleiding.

9.7.      Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat NEXT niet aansprakelijk is voor enige schade die (mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig) nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen rustend op Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, opgenomen in de werkafspraken of op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving. Onder deze verplichtingen vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend, het op de juiste wijze verstrekken van alle relevante informatie aan NEXT en het naleven van de door NEXT gestelde dan wel wettelijke termijnen. NEXT is voorts niet aansprakelijk voor schade die (mede) veroorzaakt is door het niet (juist, tijdig of volledig) opvolgen door Opdrachtgever van instructies en adviezen van NEXT of door haar ingeschakelde derden.

9.8.      In geval van mondelinge of telefonische communicatie tussen Partijen is NEXT niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met misverstanden of uit onjuist overgekomen informatie.

9.9.      Opdrachtgever dient binnen één (1) kalendermaand nadat hij bekend is of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het schade toebrengende feit NEXT Schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de geleden of nog te lijden schade. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen NEXT vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

9.10.     Al het bepaalde in dit artikel 9 alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan NEXT zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van NEXT beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van NEXT wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat NEXT terzake daadwerkelijk op derden kan verhalen. Bij bovenstaande aansprakelijkheden geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Een kopie van deze beroeps-aansprakelijkheidsverzekering kan worden opgevraagd bij NEXT.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1.     NEXT is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van haar verplichtingen indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van NEXT onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in alle redelijkheid niet aan NEXT kan worden toegerekend.

10.2.     De in artikel 10.1 genoemde omstandigheden doen zich onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor in geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer, terroristische aanslagen of dreigingen, natuurrampen, belemmerende maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage, (algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting, vervoersstremmingen, tekortkomingen van leveranciers van goederen en/of Diensten, computer- of elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand, het verloren gaan van gegevens, stroomuitval, bedrijfsongeval, epidemieën ten gevolge waarvan nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

10.3.     NEXT is verplicht alle inspanningen te verrichten die van een modern bedrijf mogen worden verwacht om het geautomatiseerde systeem waarmee zij werkt te beveiligen en om het online verzenden van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen. De in artikel 10.2 genoemde omstandigheden doen zich echter eveneens onder meer, en derhalve niet uitsluitend, voor indien derden zich – ondanks voornoemde inspanningen van NEXT – op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot het geautomatiseerde systeem waar NEXT mee werkt en schade veroorzaken door verminking, onrechtmatig gebruik, verwijdering of aanvulling van geautomatiseerde bestanden.

10.4.     Indien één van de Partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen, of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen gaan voldoen als gevolg van overmacht, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte te stellen. In voornoemd geval wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht uitvoering door NEXT onmogelijk maakt, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverlet de verplichting van NEXT om zich in te spannen de oorzaak van de overmacht situatie weg te nemen.

10.5.     Indien één van de Partijen gedurende een periode langer dan twee maanden door overmacht verhinderd is de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen, of vanaf het moment dat vaststaat dat de overmacht toestand langer dan twee maanden zal duren, is elk van de Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

10.6.     Indien één van de Partijen de Overeenkomst opzegt op grond van artikel 10.5, zullen Partijen overgaan tot finale afrekening.

ARTIKEL 11. INSCHAKELEN VAN DERDEN

11.1.     NEXT is gerechtigd bij de uitvoering van Diensten of andere werkzaamheden derden, zoals o.a. Externe Deskundigen in te schakelen.

11.2.     De Opdrachtgever vrijwaart NEXT voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan afnemer toerekenbaar is. Indien NEXT uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden NEXT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is NEXT, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NEXT en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

11.3.     Het is NEXT toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Opdrachtgever is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande Schriftelijke toestemming van NEXT.

ARTIKEL 12. VERBOD OP OVERNAME PERSONEEL

12.1.     Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van NEXT tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook, personeel van NEXT of door NEXT ingeschakelde derden (of diens personeel) die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Diensten of andere werkzaamheden, (I) in dienst te nemen, (II) met hen over indiensttreding te onderhandelen en/of (III) op andere wijze dan contractueel met NEXT overeengekomen direct of indirect werkzaam te laten zijn.

12.2.     Bij overtreding van het bepaalde in artikel 12.1 van deze Overeenkomst verbeurt Opdrachtgever ten gunste van NEXT een terstond, zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete ter hoogte van een bruto jaarsalaris van de betrokken werknemer, met een minimum van € 50.000, per overtreding, onverminderd alle andere rechten en vorderingen van NEXT.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

13.1.     Alle vertrouwelijk informatie betreffende Opdrachtgever of een Werknemer van Opdrachtgever die NEXT verkrijgt bij de uitvoering van haar Diensten, en waarvan NEXT weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt vertrouwelijk behandeld. NEXT zal voornoemde vertrouwelijke informatie niet aan derden verstrekken, tenzij NEXT op grond van een wettelijk voorschrift daartoe verplicht is of indien NEXT hiertoe toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever of de betreffende Werknemer.

13.2.     NEXT zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in artikel 13.1 opleggen aan haar werknemers en door haar bij de uitvoering van de Diensten ingeschakelde derden.

ARTIKEL 14. DOSSIERBEHEER

14.1.     Nadat de Overeenkomst met Opdrachtgever beëindigd is, worden de daarmee samenhangende dossiers – met de relevante bescheiden- volgens de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving aangegeven termijnen bewaard. Nadat deze termijnen zijn verstreken zal NEXT, volgens geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, de dossiers vernietigen.

14.2.     Indien, na opzeggen van de Overeenkomst door Opdrachtgever of NEXT, medische dossiers dienen te worden overgedragen aan een andere Partij, dan is hieraan voorafgaande Schriftelijke toestemming van de betrokken werknemers vereist. Medische dossiers worden alleen overhandigd aan een Arts. Dit artikel is ook van toepassing wanneer de Arts werkzaam is in het elektronisch medisch registratiesysteem van Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

15.1      Door Opdrachtgever aan NEXT verstrekte persoonsgegevens zullen door NEXT niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, tenzij NEXT op grond van de Wet of de openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe bevoegde instantie te verstrekken.

15.2      Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de Verantwoordelijke in de zin van onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens en de op 25 mei 2016 van kracht geworden (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679), alle verplichtingen uit die Wet en Verordening zal naleven. Opdrachtgever vrijwaart NEXT voor alle aanspraken van derden die jegens NEXT mochten worden ingesteld op grond van deze Wet en Verordening.

ARTIKEL 16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

16.1      Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van alle ontwerpen, ideeën, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Opdracht en/of Overeenkomst zijn en blijven eigendom van NEXT.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

17.1      Op alle offertes, (opdracht)bevestigingen en/of Overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende opdrachten c.q. nadere Overeenkomsten en addenda tussen Opdrachtgever en NEXT zijn, onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene voorwaarden, uitsluitend de Algemene voorwaarden van NEXT van toepassing.

17.2.     De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

17.3.     In geval van tegenstrijdigheden met in de Overeenkomst opgenomen artikelen en afspraken, prevaleren deze boven de algemene voorwaarden.

17.4.     Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met NEXT, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.

17.5.     Door ondertekening van enige Overeenkomst met NEXT, waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaart de Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

17.6.     Indien in een acceptatie van een offerte, (opdracht)bevestiging of Overeenkomst voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte, (opdracht)bevestiging of Overeenkomst worden aangebracht, komt de offerte, (opdracht)bevestiging en/of Overeenkomst pas tot stand indien NEXT aan de Opdrachtgever Schriftelijk heeft bericht met deze wijzigingen in te stemmen.

17.7.     Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

17.8      Wanneer door NEXT gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat dat het recht van NEXT op directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien NEXT één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan Opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

17.9.     NEXT is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Kennisgeving hiervan vindt onder andere plaats door publicatie op de website van Next Bedrijfsartsen.

17.10.   De Opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met NEXT gesloten Overeenkomst in te stemmen.

17.11.   Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

17.12. Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.

17.13.   Alle geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst of de uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Nederland, locatie Arnhem.

Versie: Januari 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *